Etikai nyilatkozat

Az MFB Invest Zrt. – az MFB Zrt., mint alapító stratégiájához illeszkedve – fejlesztési tőkebefektetőként lép fel elsősorban a nemzetgazdasági szempontból fontos és gyorsan növekvő ágazatokban. Az MFB Invest Zrt. különös hangsúlyt fektet arra, hogy a profitorientált befektetési lehetőségek felkarolása, mint alapvető cél mellett érvényesítse az alapító egyéb stratégiai törekvéseit is, így különösen a magyar kis- és középvállalkozások fejlesztési céljainak megvalósítását, az innovációt, a munkahelyteremtést, a regionális fejlesztést, a versenyképesség növelését, továbbá a nemzetgazdaság szempontjából fontos projektek megvalósításának tőkeági finanszírozását.

Miután az MFB Invest Zrt., a Magyar Állam tulajdonában álló MFB Zrt. 95,8 %-os és a Magyar Állam 4,2 %-os tulajdonában áll, üzleti tevékenységéhez különösen fontos a MFB Csoportról, ezen belül természetesen az MFB Invest Zrt.-ről alkotott összkép, valamint önállóan az MFB Invest Zrt. üzleti jóhírének megőrzése, amelynek fenntartására és sértetlenségére minden körülmények között minden munkatársnak ügyelnie kell.

A Társaság rendelkezik az általa elvárt munkahelyhez illő magatartásra vonatkozóan belső szabályzattal, amelynek célja, hogy útmutatóként szolgáljon munkatársainak olyan esetekre, amelyekben munkájuk során esetleg törvényességi vagy erkölcsi kérdések merülhetnek fel.

Éppen ezért a MFB Invest Zrt. elvárja alkalmazottaitól, hogy józan ítélőképességükre támaszkodva mindenkor és minden helyzetben úgy cselekedjenek, hogy viselkedésük összhangban legyen a MFB Invest Zrt. magas szintű viselkedési normáival.

Az MFB Invest Zrt. számára kiemelten fontos az etikus és felelős működés biztosítása, ezért tevékenysége során az MFB Invest Zrt. az alábbi alapelvek mentén jár el.

Az MFB Invest Zrt. által elfogadott általános etikai alapelvek

Tisztesség: Az MFB Invest Zrt. a céljait tisztességesen, korrekt módon és felelősségteljesen kívánja elérni, teljes mértékben tiszteletben tartva a jogszabályi környezetet, a szakmai etikai elvárásokat, továbbá az aláírt szerződéseket és megállapodásokat. A Társaság tevékenységére vonatkozó hatályos releváns jogszabályok, Csoport Irányelvek, valamint a Társaság hatályos belső szabályzatainak, utasításainak, az etikai irányelveknek a betartása minden munkatárs számára alapkövetelmény a Társaság prudens működése érdekében.

Átláthatóság: Az átláthatóság az MFB Invest Zrt. tevékenységének kiindulópontja annak érdekében, hogy biztosítható legyen a független és megbízható információkkal alátámasztott döntéshozatal lehetősége.

Egyenlő bánásmód: Az MFB Invest Zrt. elkötelezett a diszkrimináció minden formájának – nem, kor, vallás, faj, politikai és szakszervezeti hovatartozás, nyelvi különbözőségből fakadó és egyéb különbségtételek – elítélése, illetve a fogyatékkal élők jogainak tiszteletben tartása mellett.

Az erőforrások felelősségteljes használata: Az MFB Invest Zrt. törekvése, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokat körültekintően hasznosítsa. E tekintetben azt a magatartást tartja kívánatosnak, amely az erőforrások lehető legjobb hasznosítására, illetve a pazarlás és a hivalkodás elkerülésére irányul.

Szakszerűség és gondosság: Az MFB Invest Zrt. munkavállalóinak a munkájukat a legjobb tudásuk szerint, szakszerűen, gondosan, a tárgyilagosság, a pontosság és a pártatlanság érvényre juttatásával kell végezniük.

Feddhetetlenség: Az MFB Invest Zrt. minden munkavállalója magatartásának feddhetetlennek kell lennie a munkahelyén. Az MFB Invest Zrt. munkavállalójának a munkahelyén el kell utasítania minden olyan ajándékot, előnyt vagy szívességet, ami alkalmas lehet elfogulatlanságának kétségbevonására, vagy az elfogultság látszatát keltheti, továbbá a munkavállaló nem élhet vissza munkakörével, és nem használhatja fel azt maga vagy mások számára jogosulatlan előny megszerzésére, maga vagy hozzátartozói, személyes ismerősei haszonszerzésére, illetőleg másoknak jogellenes hátrány okozására.

A piaci verseny tiszteletben tartása: A Társaság elvárja, hogy valamennyi munkavállalója elkötelezett legyen a tisztességes, a hatályos jogszabályoknak és az üzleti etika alapelveinek mindenben megfelelő piaci verseny mellett. A Társaság elvárja munkavállalóitól, hogy tartózkodjanak minden olyan magatartástól, ami a piaci verseny korlátozását vagy gazdasági erőfölénnyel való visszaélést eredményezheti.

Etikai problémák bejelentése, tanácsadás

Ha alapos gyanúja van vagy tudomást szerez az Etikai Kódexben meghatározott értékek esetleges megsértéséről (etikai problémák), tanácsot kérne vagy kérdései vannak általában vagy egy bizonyos helyzetben követendő eljárásról, az alábbi módokon teheti meg:

A bejelentéseket, megkereséseket és vizsgálatokat a Társaság minden esetben bizalmasan kezeli, a vonatkozó jogszabályok és szabályzatok betartásával a bejelentő védelme mellett. Az Etikai szabályok megsértése esetén az eljárás és a szankcionálás a Társaság belső szabályozó dokumentumaiban meghatározott elvek szerint történik. Etikai vétség megállapítása esetén a Társaság munkajogi eljárást indíthat.

Az alaptalan és rosszhiszemű bejelentés (rágalmazás) nem kívánt jelenség, amelynek megtétele jogi következménnyel járhat.