Adatvédelmi tájékoztató 

Az MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Invest Zrt.) a jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) útján tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkról, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a kezelt adatok köréről, időtartamáról, továbbá az Önt megillető, adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és a jogorvoslati lehetőségekről.

A Tájékoztatóban használt fogalmak teljesen megegyeznek a GDPR-ban és az Infotv-ben használt fogalmakkal.

Az MFB Invest Zrt. mint adatkezelő biztosítja, hogy a Tájékoztató az Ön személyes adatainak felvételekor az Ön rendelkezésére álljon, és annak tartalmát Ön megismerhesse. Az MFB Invest Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy a Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Az MFB Invest Zrt. biztosítja az Ön részére, hogy a mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztató az MFB Invest Zrt. honlapjának (https://mfbinvest.hu) nyitóoldalán folyamatosan elérhető és megtekinthető legyen. Kérésére díjmentesen megküldjük az Ön részére a mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztató egy példányát.

Az MFB Invest Zrt. az Ön által rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeli, és megtesz minden tőle telhető olyan adatbiztonsági, technikai, szervezési és adminisztratív intézkedést, mely a személyes adatok megfelelő szintű biztonságát garantálja.

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosíthatónak minősül az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a természetes személy testi, fiziológiai azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján egyértelműen meghatározható.

Az MFB Invest Zrt. a személyes adatokat az érintettek hozzájárulásával, törvény felhatalmazása, jogi kötelezettség teljesítése alapján illetve szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben valamint az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez kapcsolódóan kezeli.

Az MFB Invest Zrt. vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveiben és gyakorlatában, ezekről a változásokról – a honlapján történő közzététel útján – értesíti az érintetteket, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék az MFB Invest Zrt. adatkezelési elveit és gyakorlatát. Az MFB Invest Zrt. vállalja, hogy a személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló jelen Tájékoztató mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság 2015. szeptember 29. napján kelt, az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlására is figyelemmel az MFB Invest Zrt. jelen Tájékoztatóban tartózkodik a jogszabályok szövegszerű megismétlésétől és a tájékoztatást közérthetően és könnyen áttekinthetően kívánja megadni Önnek.

Amennyiben kérdése van, kérjük, írjon az adatvedelem@mfbinvest.hu e-mail címre!

A Tájékoztató különösen az alábbi jogszabályok figyelembe vételével készült:

 1. Az adatkezelő megnevezése, az adatkezelés helye

Az MFB Invest Zrt. adatkezelő adatai:

Elnevezése: MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített elnevezése: MFB Invest Zrt.

Székhely és postai levelezési cím: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.

Cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-045174

Adószám: 13396709-2-41.

E-mail elérhetőség: info@mfbinvest.hu

Telefonszám: (+36 1) 780 17 10

Weboldal: www.mfbinvest.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve: KCG Partners Ügyvédi Társulás

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@mfbinvest.hu

 1. Az adatkezelés céljai, jogalapja, az érintettek köre, a kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag előre meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatok felvétele és kezelése során tisztességesen és törvényesen jár el. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan és annyi személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely a szerződések teljesítéséhez, az abban meghatározottak megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adatot csak szükséges mértékben és ideig kezeljük.

E tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések minden esetben valamely, az MFB Invest Zrt., mint adatkezelő által nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódnak, amely szolgáltatást az Érintett, mint ügyfél igénybe vesz, igénybe vett, vagy amely igénybe vétele céljából az adatkezelő kapcsolatba került, illetve amely szolgáltatást az MFB Invest Zrt.  harmadik személy részére az Érintett közreműködésével, személyes érintettségével (pl. kezes, természetes személy Érintett képviselője, meghatalmazottja) nyújt.

Üzletszerű tevékenysége körében az MFB Invest Zrt. a következő adatkezelési célok keretében végez személyes adatokkal adatkezelési műveleteket:

2.1. Adatkezelés az az MFB Invest Zrt.-vel megkötött szerződés teljesítéséhez, ha Ön a szerződő fél

Az adatkezelés célja: az MFB Invest Zrt. által kínált befektetési és vagyonkezelési szolgáltatás igénybevétele. Az érintett az MFB Invest Zrt.-vel kötött szerződésben hozzájárulást ad mindazon személyes adatai kezeléséhez, amely adatok kezelése a szerződés végrehajtásához szükséges. Amennyiben az adat kezelése nélkül a szerződés nem teljesíthető, a hozzájárulás hiányában a szerződés nem köthető meg. A szerződés aláírásával az érintett hozzájárul a szerződésben, valamint a szerződés tekintetében irányadó szabályzatban meghatározott adatkezelésekhez. Az Ön, mint természetes személy szerződő fél által megadott személyes adatokat az MFB Invest Zrt. a szerződés előkészítése, megkötése és végrehajtása, a létrejött szerződés teljesítése céljából kezeli. Ezen adatkezelés keretében, az Ön által megadott elérhetőségeket az MFB Invest Zrt. felhasználja az Önnel történő kapcsolattartásra, kommunikációra, a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyeztetésre. Amennyiben az adat kezelése a szerződés teljesítéséhez nem szükséges, az MFB Invest Zrt. az adatot csak akkor kezelheti, ha azt az érintett önkéntesen megadja (például hírlevél küldéséhez való hozzájárulás).

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön és az MFB Invest Zrt. között létrejövő szerződés teljesítéséhez szükséges, amely szerződésben Ön az egyik szerződő fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk. (1) bekezdés b) pontja].

Tájékoztatjuk, hogy az MFB Invest Zrt. adatkezelése jogszerűnek minősül, ha az adatkezelésre valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön személyes adatainak megadása szükséges ahhoz, hogy az MFB Invest Zrt.-vel a szerződés létrejöjjön, míg adatainak kezelése szükséges ahhoz, hogy a szerződést teljesíteni lehessen.

Az érintettek köre: az MFB Invest Zrt.-vel szerződő természetes személyek

A kezelt adatok köre: családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely és idő, anyja születési neve, lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely, irányítószám, helység, utca név, házszám, levelezési cím, azonosító okmányának típusa és száma, okirat érvényessége, bemutatott okirat másolata, adóazonosító jel, telefonszám, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés addig tart, ameddig az ügyféllel szemben igény érvényesíthető. Az MFB Invest Zrt. a kezelt adatokat a Ptk. 6:21-6:25. § alapján (általános elévülési idő) az elévülés megszakadásának esetét kivéve az Önnel kötött szerződés megszűnésétől számított 5 (öt) évig őrzi meg jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez [GDPR 17. cikk (3) bekezdés e) pontja].

Ha az MFB Invest Zrt. az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján megőrzi köteles, úgy a számviteli bizonylat és az ezzel kapcsolatos nyilvántartások tekintetében az adatkezelés időtartama 8 év.

2.2. Adatkezelés az MFB Invest Zrt.-vel megkötött szerződés teljesítéséhez, ha Ön a szerződő jogi személy képviselője vagy kapcsolattartója

Az adatkezelés célja: ha Ön, mint természetes személy az  MFB Invest Zrt.-vel szerződő jogi személy törvényes képviselője (vezető tisztségviselője, képviseleti jog gyakorlója) vagy kapcsolattartója, úgy a szerződés teljesítése céljából szükséges az Ön adatait az MFB Invest Zrt.-nek kezelnie. Ennek keretében az Ön által megadott elérhetőségeket az MFB Invest Zrt. felhasználja az Önnel, mint a jogi személy képviselőjével vagy kapcsolattartójával történő kapcsolattartásra, kommunikációra, a szerződéssel kapcsolatos egyeztetésre.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön mint érintett hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulás alatt az Ön akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítását kell érteni, amellyel Ön nyilatkozat, vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az Önt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Az érintettek köre: az MFB Invest Zrt.-vel szerződő jogi személy képviselője vagy kapcsolattartója

A kezelt adatok köre: az MFB Invest Zrt.-vel szerződő jogi személy képviselőjének vagy kapcsolattartójának neve, telefonszáma, e-mail címe.

Az adatkezelés időtartama: az MFB Invest Zrt. a kezelt adatokat a Ptk. 6:21-6:25. § alapján (általános elévülési idő) a szerződés megszűnésétől számított 5 (öt) évig őrzi meg jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez [GDPR 17. cikk (3) bekezdés e) pontja]. Tájékoztatjuk, hogy ha az MFB Invest Zrt. az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján megőrzi köteles, úgy az adatokat 8 évig köteles megőrizni és csak azt követően törli.

2.3. Az ügyfél azonosítása

Adatkezelés célja: az ügyfél, illetve képviselőjének személyes azonosítása

Az adatkezelés jogalapja: 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.) 7-8. §

A kezelt adatok köre: családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely és idő, anyja születési neve, lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely, irányítószám, helység, utca név, házszám, levelezési cím, azonosító okmányának típusa és száma; okirat érvényessége, bemutatott okirat másolata.

A kezelt adatok forrása: az ügyfél adatszolgáltatása

Az adatkezelés időtartama: A Pmt. az üzleti kapcsolat létrejöttekor lefolytatott ügyfél-átvilágítással kapcsolatban előírt, az MFB Invest Zrt. birtokába jutott adatok tekintetében, az adatkezelés az ügyfélkapcsolat megszűnésétől számított 8 évig tart.

Adattovábbítás: A Pmt-ben meghatározott gyanús tranzakciókról a pénzmosási bejelentés során a gyanús tranzakció adatai és az ügyfél személyes adatai továbbításra kerülnek a NAV Pénzügyi Információs Egysége felé.

A adatkezelés megnevezése: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló. törvényben foglalt törvényi kötelezettség szerinti adatkezelés.

2.4. Tényleges tulajdonos és Kiemelt közszereplő (PEP) azonosítása

Adatkezelés célja: a tényleges tulajdonos és a kiemelt közszereplő személyes azonosítása

Az adatkezelés jogalapja: 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.) 4. §, 9. §.

A kezelt adatok köre: a tényleges tulajdonos és a kiemelt közszereplő természetes azonosító adatok: családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely és idő, anyja születési neve, lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely, irányítószám, helység, utca név, házszám, levelezési cím, azonosító okmányának típusa és száma; okirat érvényessége, bemutatott okirat másolata.

A kezelt adatok forrása: az ügyfél adatszolgáltatása, valamint elérhető nyilvános adatbázisok

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés az ügyfélkapcsolat megszűnésétől számított 8 évig tart.

Adattovábbítás: A Pmt-ben meghatározott gyanús tranzakciókról a pénzmosási bejelentés során a gyanús tranzakció adatai és az ügyfél személyes adatai továbbításra kerülnek a NAV Pénzügyi Információs Egysége felé.

A adatkezelés megnevezése: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló. törvényben foglalt törvényi kötelezettség szerinti adatkezelés.

2.5. Pénzügyi és működési kockázat mérése, kezelése

A Kockázat kezelés és monitoring az MFB Invest Zrt.-vel kötött szerződés teljesítése érdekében.

Adatkezelés célja: a szerződések teljesítésének folyamatos nyomon követése, fizetőképesség ellenőrzése

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, az MFB Invest Zrt.  jogos érdekeinek érvényesítése

A kezelt adatok köre: az érintett által közölt, valamint az MFB Invest Zrt.  rendelkezésére álló meglévő ügyfél adatok, nyilvános adatbázisok

A kezelt adatok forrása: a személyes adatok az érintettől származnak

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés addig tart, ameddig az ügyfélkapcsolattal kapcsolatban igény érvényesíthető, azaz az elévülés megszakadásának esetét kivéve az ügyfélkapcsolat megszűnésétől számított 5 évig.

2.6. Belső ellenőrzés

Adatkezelés célja: A pénzügyi visszaélések megelőzése, felderítése valamint nyomon követése valamint utólagos helyreállítása

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, az MFB Invest Zrt. jogos érdekeinek érvényesítése

A kezelt adatok köre: az érintett által közölt, valamint az MFB Invest Zrt.  rendelkezésére álló meglévő ügyfél adatok, nyilvános adatbázisok

A kezelt adatok forrása: a személyes adatok nem az érintettől származnak

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés addig tart, ameddig az ügyfélkapcsolattal kapcsolatban igény érvényesíthető, azaz az elévülés megszakadásának esetét kivéve az ügyfélkapcsolat megszűnésétől számított 5 évig.

2.7. Elektronikai vagyonvédelmi rendszer működése, az MFB Invest Zrt. székhelyére belépő természetes személyekről kamerafelvétel készítése és tárolása

Az adatkezelés célja: az objektum biztonságának megóvása, a vagyoni javak megóvása, valamint a megfigyelt területen tartózkodó személyek testi épségének és vagyoni javainak megóvása.

Az adatkezelés jogalapja: személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) 30. § (2) bekezdése, és 31. § (2) bekezdése

A kezelt személyes adatok köre: a területre belépő érintettek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.

A kezelt adatok forrása: az érintettről felvétel

Az adatkezelés időtartama: a rögzítéstől számított 3 munkanap (jogalap: Szvtv 31.§ (2) bekezdése) vagy megkereséstől számított 30, amennyiben jog vagy jogos érdek igazolásával kérték, hogy adatkezelő a felvételt ne semmisítse meg (jogalap: Szvtv. 31. § (6) bekezdés).

Az adatkezelés megnevezése: A megfigyelő rendszer által rögzített adatokhoz az adatkezelő, vagy általa kijelölt természetes-, vagy jogi személy, az adatfeldolgozó, a Globserver Kft. (1139 Budapest, Frangepán u. 46.) vagy a bírósági vagy más hatósági eljárásban történő felhasználás érdekében a bíróság, az eljárásra illetékes más hatóság férhet hozzá.

2.8. Közvetlen üzletszerzés (direkt marketing), marketingcélú adatkezelés, egyéb üdvözletek, az MFB Invest Zrt. szolgáltatásai iránt meghatározott csatornákon érdeklődő személyekkel való kapcsolattartás

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, saját és partner felületeken személyre szabott marketing üzenetek megjelenítése, az adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatainak küldése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése, 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.) 13/A. §].

Tájékoztatjuk, hogy a szakmai hírlevélről történő leiratkozás lehetőségét az MFB Invest Zrt. biztosítja az Ön részére. Ennek értelmében az Ön hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Visszavonás esetén az Ön minden ezen célból kezelt adatát az MFB Invest Zrt. haladéktalanul törli és az Ön részére a továbbiakban szakmai hírlevelet nem küld.

Az érintettek köre: azok a természetes személyek, akik a hírlevélre feliratkoznak, érdeklődők, felhasználói megerősítéssel rendelkező vagy nem rendelkező természetes személyek.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, e-mail cím, név, születési dátum és a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, valamint a rendszer tárolja a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével kapcsolatos analitikai adatokat (pl. az események dátuma és időpontja, számítógép IP címe, kézbesíthetetlenség oka).

Az adatkezelés időtartama: felhasználói megerősítéssel nem rendelkező hírlevél-feliratkozások esetében 12 hónapig, felhasználói megerősítéssel rendelkező felhasználó esetében a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 48 hónapig, illetve az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük az adatokat.

2.9. Adatkezelés a weboldalon harmadik fél által elhelyezett sütikhez kapcsolódóan (analitika)

Az adatkezelés célja: az MFB Invest Zrt. a https://mfbinvest.hu weboldalon harmadik fél által elhelyezett (pl. Google Analytics) ún. sütiket (cookie-kat) alkalmaz. Maga a süti (cookie) egy olyan kisméretű, egyszerű adatcsomag, amely információt gyűjt a weboldal látogatóiról.

A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít az MFB Invest Zrt.-nek mint a https://mfbinvest.hu weboldal tulajdonosának, hogy pontosabb képet kaphasson a weboldal látogatóinak tevékenységeiről. Ezen sütik részletes statisztika készítésével segítik az MFB Invest Zrt.-t a reklámkampányok optimalizálásában. Fontos, hogy ezen a sütik anélkül készítenek jelentést a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics megmutatja, hogy a látogatók honnan kattintottak a weboldalra, mennyi időt töltenek rajta és földrajzilag hol találhatóak. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie.

A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsen meg az MFB Invest Zrt. a Google-szolgáltatásokban (például a Google Keresésben) vagy máshol az interneten, valamint hogy mérje a Google Analytics által megjelenített hirdetésekhez kapcsolódó interakciókat.

A Facebook Pixel cookie egy olyan kisméretű kódrészlet, amelynek a https://mfbinvest.hu weboldal forráskódjában történő elhelyezésével az MFB Invest Zrt. nyomon követheti a Facebook-on is regisztrált felhasználók tevékenységét. Működése nagyban hasonlít a fentebb ismertetett Google Analytics cookie-hoz.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

Tájékoztatjuk, hogy az Ön hozzájárulása bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható.

A kezelt adatok köre: Az Ön IP címe, tartózkodási helye, a https://mfbinvest.hu weboldal látogatásának ideje, időtartama és gyakorisága.

Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük az adatokat.

2.10. Adatkezelés az ügyfél-elégedettségi kérdőív vonatkozásában

Az adatkezelés célja: Ön segítheti munkákat és az Ön még magasabb szintű szakmai kiszolgálását azzal, hogy az az MFB Invest Zrt. tevékenységét illetően ügyél-elégedettségi kérdőívet tölt ki és azt megküldi részünkre. Ezen ügyfél-elégedettségi kérdőív egy visszajelzés az az MFB Invest Zrt. részére a munkánk minőségét és az Ön azzal való elégedettségét illetően. Az ügyfél-elégedettségi kérdőív során megadott adatokat kizárólag az Ön előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

Az Ön hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Visszavonás esetén az Ön minden ezen célból kezelt adatát az MFB Invest Zrt. haladéktalanul törli.

Az érintettek köre: azok a természetes személyek, akik az ügyfél elégedettségi kérdőívet kitöltik és az adatkezeléshez hozzájárulnak.

A kezelt adatok köre: név, email cím, valamint a kérdőív egyes kérdéseire adott válaszok.

Az adatkezelés időtartama: az Ön ügyfél-elégedettségi kérdőívben megadott adatait az MFB Invest Zrt. az ügyféllel fennálló szerződés lejártát követően haladéktalanul törli a rendszereiből, illetve ennél korábban is törli, amennyiben Ön az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását időközben visszavonta.

 1. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre, adattovábbítás, az adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Az Ön által megadott személyes adatokat az MFB Invest Zrt. az adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkavállalói, megbízási szerződéssel rendelkező szakértői és adatfeldolgozói ismerhetik meg. Az adatok megismerésére az MFB Invest Zrt. és az esetleges további adatkezelők, adatfeldolgozók munkavállalói a munkakörükbe tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak. Az MFB Invest Zrt.  szervezeti egységei útján megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Tájékoztatjuk, hogy Ön felhatalmazása nélkül a fentebb jelzetteken kívül egyéb adatátadásra nem kerül sor.

az MFB Invest Zrt. megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tesz az Ön által rendelkezésére bocsátott személyes adatok megóvása érdekében. Ennek keretében az informatikai rendszereit – mely az elektronikus formában tárolt személyes adatokat is tartalmazza – több szintű jelszóval védi.

 1. Az adatfeldolgozók igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az adatfeldolgozó olyan természetes vagy jogi személy, aki az MFB Invest Zrt. mint adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az MFB Invest Zrt. tájékoztatja Önt, hogy az adatkezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Adacta rendszer (iktatási rendszer):

e-Corvina Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly körút 64-66.)

Irattári szolgáltatásokat ellátó társaság:

Rhenus Office Systems Hungary Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 30.)

Informatikai biztonsági környezet felülvizsgálata, informatikai biztonsági megbízotti tevékenység:

Optimo Business Kft. (1068 Budapest, Király utca 80. fszt. 11.

Belső ellenőrzési feladatok ellátása:

TEBENO Consulting Kft. (2064 Csabdi, Dobogó köz 9.)

Számítástechnikai rendszer üzemeltetés:

A12-Mi Komp Kft. (1082 Budapest, Kisfaludy utca 28/B. II. em. 6.)

Compliance tevékenység ellátása:

NTH Zrt. (1027 Budapest, Kapás utca 6-12.)

Kamerarendszer üzemeltetése:

First Facility Kft. (1053 Budapest, Szép utca 2.) és

Globserver Kft. (1139 Budapest, Frangepán u. 46.) és

 1. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Önnek joga van kérelmezni az MFB Invest Zrt.-től az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti Önt az adathordozhatósághoz való jog is.

Alábbiakban ismertetjük az adatkezeléssel összefüggésben az Önt megillető egyes jogoknak a tartalmát, továbbá az Ön joggyakorlásának egyes sajátosságait.

5.1. A hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az MFB Invest Zrt.-től mint az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

Az MFB Invest Zrt. mint adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért az MFB Invest Zrt. az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az MFB Invest Zrt. elektronikus formában szolgáltatja, kivéve, ha Ön azt másként kéri. A hozzáféréshez való jog az 5.8. pontban megadott elérhetőségeken keresztül gyakorolható.

5.2. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérje az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, mely kérésének az MFB Invest Zrt. indokolatlan késedelem nélkül köteles eleget tenni. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

5.3. A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az MFB Invest Zrt. indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat. Az MFB Invest Zrt. indokolatlan késedelem nélkül akkor törli az Ön személyes adatait, ha a kezelés célja vagy jogalapja megszűnt, ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték, vagy ha a személyes adatokat az MFB Invest Zrt.-re mint adatkezelőre alkalmazandó európai uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Tájékoztatjuk, hogy az MFB Invest Zrt. megtagadhatja az Ön személyes adatainak törlését, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, az MFB Invest Zrt.-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az MFB Invest Zrt. korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha

 1. a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát), indokoltságát, vagy
 2. b) Ön kétségbe vonja a jogos érdek alapján történő adatkezelés jogalapját, vagy
 3. c) az MFB Invest Zrt.-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön, mint érintett igényli azokat valamely jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen,
 5. e) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

Tájékoztatjuk, hogy ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat – a tárolás kivételével – csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

5.5. Az adathordozhatósághoz való jog

A GDPR 20. §-a alapján Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az az MFB Invest Zrt. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezen személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik (például böngészési előzményeit, könyvjelzőt szeretne Ön másik platformon használni).

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

5.6. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az MFB Invest Zrt. jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelése ellen az Ön helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon, ideértve a profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az MFB Invest Zrt. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az MFB Invest Zrt. bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ön jogosult továbbá arra, hogy a közvetlen üzletszerzés érdekében kezelt személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozzon, ideértve a profilalkotást is, ilyen esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

5.7. A hozzájárulás visszavonásához való jog

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, amennyiben nem a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokról van szó. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás jogalapja nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, tehát az MFB Invest Zrt. korábbi – hozzájáruláson alapuló – adatkezelését nem teszi jogszerűtlenné az a tény, hogy Ön a hozzájárulását később visszavonja.

5.8. Eljárási szabályok

Tájékoztatjuk, hogy Ön az alábbi elérhetőségeken keresztül tudja bármely adatkezeléssel kapcsolatos jogának gyakorlásával kapcsolatos kérelmét az MFB Invest Zrt. részére bejelenteni:

Az MFB Invest Zrt. indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az Ön kérelme beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja Önt a kérelme elbírálásáról és a meghozott intézkedésekről. Ha Ön nagy számú kérelmet terjeszt elő vagy a kérelme különösen összetett, úgy az MFB Invest Zrt. a 25 napos határidőt további 2 (két) hónappal meghosszabbíthatja, de a határidő hosszabbítás indokoltságáról és okairól a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül tájékoztatja Önt. Az MFB Invest Zrt. a döntéséről írásban vagy – elektronikus úton előterjesztett kérelem esetén – elektronikus úton értesíti.

Amennyiben az MFB Invest Zrt. nem tesz intézkedéseket az Ön kérelmével kapcsolatban, akkor késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Önt panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az MFB Invest Zrt. a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja.

Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az MFB Invest Zrt. mint adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az MFB Invest Zrt.-t terheli.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogainak részletes szabályait a GDPR III., „Az érintettek jogai” című fejezete, valamint az Infotv. 14.-21. §-ai tartalmazzák.

5.9. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (a továbbiakban: előzetes tájékozódáshoz való jog)

Az MFB Invest Zrt. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

 1. Jogorvoslati lehetőség, panasz

A jogérvényesítési lehetőségek körében Önnek két eljárás kezdeményezésére van lehetősége, melyeket az alábbiakban ismertetünk. Azonban amennyiben adatai kezelésével kapcsolatos panasszal kíván élni javasoljuk, hogy azzal elsődlegesen forduljon az MFB Invest Zrt.-hez és annak adatvédelmi tisztviselőjéhez az 1. pontban jelzett valamely elérhetőségen keresztül.

6.1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Ön jogosult arra, hogy a magyar Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (továbbiakban: NAIH) mint felügyeleti hatósághoz panaszt nyújtson be.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postai elérhetősége: 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefonszáma: +36 1 391 1400

Hivatalos elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

A Hatóság honlapjának a címe https://naih.hu

Kérjük Önt, hogy az eljárás kezdeményezése előtt a panaszát küldje meg az MFB Invest Zrt.-nek mint adatkezelőnek.

6.2. A bírósági jogorvoslathoz való jog

Ön jogosult továbbá a bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Ön jogosult továbbá a bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panaszával, vagy 3 (három) hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Ön az adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

 1. Adatvédelmi incidens

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi incidens alatt a biztonság olyan sérülését kell érteni, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

az MFB Invest Zrt. az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az Ön jogaira és szabadságaira nézve. Ennek biztosítása érdekében az MFB Invest Zrt. minden szükséges intézkedést megtesz.

Az MFB Invest Zrt. Önt indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az adatvédelmi incidensről, ha az valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve. Ilyen esetben az MFB Invest Zrt. az Ön részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, az incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, továbbá az incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Budapest, 2020. 07. 01.

MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Adatvédelmi tájékoztató 

közérdekű adatigénylést benyújtók részére

Tartalomjegyzék

1. Bevezető

2. Fogalmak

3. Az adatkezelés célja

4. Az adatkezelés jogalapja

5. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre

6. A személyes adatok forrása

7. Az adatkezelés időtartama

8. Az adatkezelés során alkalmazott adatvédelmi alapelvek

9. Az adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

10. Az adatok megismerésére jogosultak köre

11. Adatfeldolgozó

12. Érintett jogai

13. Eljárási szabályok

14. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

15. Az Adatkezelő adatai, elérhetősége

1. Bevezető

Az MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Adatkezelő), ezúton tájékoztatja a közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló kérelmet benyújtó személyt (a továbbiakban: érintett, vagy adatigénylő) az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elvekről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Az Adatkezelő a rögzített személyes adatokat bizalmasan, a nemzetközi és hazai adatvédelmi jogszabályokkal és ajánlásokkal összhangban, a jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli.

2. Fogalmak

A jelen tájékoztatóban használt fogalmak értelmezése tekintetében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletében (a továbbiakban: Általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Info tv.) meghatározottak az irányadóak.

Az Adatkezelő állami vagyonnal gazdálkodó szerv, ezért az állami vagyonról 2007. évi CVI. törvény 5. § (2) bekezdése értelmében az Adatkezelő a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény – amely jelenleg az Info tv. – szerinti közfeladatot ellátó szervnek minősül. Ezért az Adatkezelőre alkalmazni kell az Info tv.-nek a közérdekű adatok, közérdekből nyilvános adatok megismerésére vonatkozó szabályait. 

A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítésére ezen kívül adott esetben alkalmazni kell a Kormány Magyar Közlönyben közzétett, hatályba lépett kormányrendeletét a veszélyhelyzet idejére érvényes, az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről (ilyen kormányrendelet például a Magyar Közlöny 2020/260. számában megjelent 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet). 

3. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja:

• a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló kérelmek teljesítése,

• annak megállapítása, hogy azonos érintett egy éven belül ismételten nyújtott-e be az Adatkezelőhöz azonos és azóta változatlan adatkörre vonatkozó, részére már teljesített adatigénylést (ismétlődő adatigény),

• szükség esetén költségtérítés megállapítása,

• az adatigénylésekre vonatkozó nyilvántartás vezetése.

4. Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelőnek az Info tv. 26. § (1) bekezdése alapján lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – az Info tv.-ben meghatározott kivétellel – erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse. 

Az Info tv. 28. § (1) bekezdése értelmében a közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be. A közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 

Az adatkezelés az Info tv. 26. § (1) bekezdése és a 28. § (1) bekezdése alapján az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont). 

5. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő az érintett által megadott következő személyes adatait kezeli: név, telefonszám, e-mail cím, lakcím, értesítési cím, költség számlázás esetén a számla (számviteli bizonylat) szerinti tartozás ténye, a tartozás keletkezésének és teljesítésének ideje, összege. 

6. A személyes adatok forrása

A személyes adatokat az érintett bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére.

7. Az adatkezelés időtartama

A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az Adatkezelő az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget. Ha az Info tv., vagy más törvény másként nem rendelkezik, az adatigénylő személyes adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez, az igénynek a 29. § (1a) bekezdésében meghatározott szempont (ismétlődő adatigény) alapján való vizsgálatához, illetve az igény teljesítéséért megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges. A 29. § (1a) bekezdésében meghatározott idő elteltét, illetve a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell.

A személyes adatok további kezelését az Adatkezelő egyéb jogos (polgári vagy büntető jogi) érdeke indokolttá teheti. Az Adatkezelő ebben az esetben az adatokat a hatósági, büntető-, illetve polgári peres eljárás esetén a bírósági eljárás jogerős lezárását követően haladéktalanul törli. 

8. Az adatkezelés során alkalmazott adatvédelmi alapelvek

Az Adatkezelő az érintett személyes adatainak kezelése során az Általános adatvédelmi rendeletben foglalt alapelveknek megfelelően jár el, így az adatkezelési tevékenysége során biztosítja az adatkezelés

a) jogszerűségét, tisztességes eljárását és átláthatóságát,

b) célhoz kötöttségét,

c) adattakarékosságát,

d) pontosságát,

e) korlátozott tárolhatóságát,

f) integritását és bizalmas jellegét,

g) elszámoltathatóságát.

Az Adatkezelő az elszámoltathatóság elvének megfelelően felelős az a)-f) pont szerinti alapelveknek való megfelelésért, továbbá képes e megfelelés igazolására.

9. Az adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

 Az Adatkezelő a személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok betartása mellett kezeli és tárolja. A személyes adatok kezelése, feldolgozása és nyilvántartása során az Adatkezelő által igénybe vett és alkalmazott valamennyi elektronikus és papír alapú adatnyilvántartási rendszer kizárólag az adatkezelésre jogosult személyek számára hozzáférhető. Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenység során valamennyi szükséges intézkedést megtesz, illetőleg valamennyi, az esetlegesen felmerülő kockázatok minimalizálása céljából elengedhetetlen technikai, szervezeti és szervezési és egyéb műszaki feltétellel rendelkezik, hogy a kezelt személyes adatok ne lehessenek jogellenes nyilvánosságra hozatal, jogosulatlan adattovábbítás és hozzáférés, módosítás, vagy megsemmisülés tárgyai. A fentiekkel összhangban az Adatkezelő által kezelt adatok sérthetetlensége és titkossága teljes körűen biztosított. Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során automatikus döntéshozatalra és profilalkotásra nem kerül sor.

10. Az adatok megismerésére jogosultak köre

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő azon munkatársai jogosultak, akiknek a feladatai közé tartozik a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények és e kérelmekkel érintett adatok kezelése, megválaszolása, valamint az adatigénylések teljesítése és nyilvántartása.

11. Adatfeldolgozó

Az érintett személyes adataihoz a jelen pontban meghatározott adatfeldolgozók férhetnek hozzá.

Adacta rendszer (iktatási rendszer):

e-Corvina Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly körút 64-66.) 

Informatikai biztonsági környezet felülvizsgálata, informatikai biztonsági megbízotti tevékenység:

Optimo Business Kft. (1068 Budapest, Király utca 80. fszt. 11.

Belső ellenőrzési feladatok ellátása:

TEBENO Consulting Kft. (2064 Csabdi, Dobogó köz 9.)

Számítástechnikai rendszer üzemeltetés:

A12-Mi Komp Kft. (1082 Budapest, Kisfaludy utca 28/B. II. em. 6.)

Compliance tevékenység ellátása:

NTH Zrt. (1027 Budapest, Kapás utca 6-12.)

12. Érintett jogai

Az érintett az Adatkezelőtől tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint az adatkezelés korlátozását.

a) Az érintett hozzáféréséhez való jogosultsága:

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen, jogosult arra, hogy a következő információkról tájékoztatást kapjon:

• az adatkezelés céljairól, jogalapjáról;

• az Adatkezelő által kezelt, az érintettre vonatkozó személyes adatokról;

• azon címzettekről, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az Adatkezelő közli, vagy közölni fogja;

• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról;

• a helyesbítésre, a törlésre, az adatkezelés korlátozására és a tiltakozásra vonatkozó jogosultságáról;

• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtására vonatkozó jogosultságáról;

• a személyes adatok forrásáról (ha valamely körülmény folytán a személyes adatokat nem az érintett bocsátotta az Adatkezelő rendelkezésére);

• az automatizált döntéshozatal tényéről, az ezzel kapcsolatos információkról, valamint arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár;

• az adatkezeléssel összefüggő további információkról.

b) Az érintett személyes adatainak helyesbítéshez való jogosultsága:

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

c) Az érintett személyes adatainak törléséhez való jogosultsága:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

• az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés alapelveivel ellentétes,

• célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához,

• törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy

• jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,

• az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a felügyeleti hatóság, vagy a bíróság elrendelte.

Az Adatkezelő nem köteles az érintett személyes adatainak törlésére, ha

• az adatkezelést jogszabály közérdeken alapuló célból rendelte el,

• az adatkezelés az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos.

d) Az érintett adatkezelés korlátozásához való jogosultsága:

Az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében – az érintett kérelmére – az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az Adatkezelő a személyes adatokat – a tárolás kivételével – csak az alábbi esetekben kezelheti:

• az érintett hozzájárulásával,

• az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából,

• jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez,

• más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében,

• az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből.

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja.

13. Eljárási szabályok

Az érintett a jogait szóban, írásban vagy elektronikus úton az Adatkezelő 14. pontban megjelölt elérhetőségein keresztül gyakorolhatja. 

Elektronikus úton a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igény az Adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeként megadott e-mail címre egyaránt benyújtható. 

Ha a szóban előterjesztett igényben a kért adat az Adatkezelő honlapján, vagy más módon jogszerűen már nyilvánosságra került, vagy az adatigény az Adatkezelő működésére, eljárására, az alkalmazott jogszabályokra vonatkozó általános tájékoztatással teljesíthető, a szóbeli adatigény szóban teljesíthető, és erre az Adatkezelő bármelyik dolgozója jogosult.

Abban az esetben, ha a szóban előterjesztett igény szóban nem válaszolható meg, az adatigénylőt szóban tájékoztatni kell arról, hogy az adatigény teljesítésére írásban kerül sor, az adatigényről feljegyzést készít az Adatkezelő, melyet késedelem nélkül – lehetőleg még a rögzítés napján – az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez kell továbbítani az igény teljesítésének vizsgálata és teljesítése, illetve elutasítása előkészítése céljából. 

Az Adatkezelőnél a közérdekű adat kiadásáról – az adatvédelmi tisztviselő, és azon szakterületi vezető javaslatát követően, akinek a szakterületét érinti az igénylés – a vezérigazgató dönt. 

Az Adatkezelő az igénynek az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget. 

Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az adatkezelő felhívja az igénylőt az igény pontosítására.

Az Adatkezelő az adatigénylésnek nem köteles eleget tenni abban a részben, amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be. 

A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése nem tagadható meg azért, mert a nem magyar anyanyelvű igénylő az igényét anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven fogalmazza meg.

Az adatigénylésnek az Adatkezelő nem köteles eleget tenni, ha az adatigénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.

Ha a közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítésének megtagadása tekintetében törvény az adatkezelő mérlegelését teszi lehetővé, a megtagadás alapját szűken kell értelmezni, és a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítése kizárólag abban az esetben tagadható meg, ha a megtagadás alapjául szolgáló közérdek nagyobb súlyú a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítéséhez fűződő közérdeknél.

Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, a 15 napos határidő egy alkalommal további 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell. Ha az igénylés olyan adatra vonatkozik, amelyet az Európai Unió valamely intézménye vagy tagállama állított elő, az adatkezelő haladéktalanul megkeresi az Európai Unió érintett intézményét vagy tagállamát és erről az igénylőt tájékoztatja. A tájékoztatás megtételétől az Európai Unió érintett intézménye vagy tagállama válaszának az adatkezelőhöz való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele.

A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítésére adott esetben alkalmazandó, a veszélyhelyzet idejére érvényes, az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló kormányrendelet a fentiektől eltérő határidőket állapíthat meg.

Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni. 

Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben ezt az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes – az igénylő által kívánt formában, illetve módon kell eleget tenni. Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.

Az Adatkezelő az adatigénylés teljesítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell. Az igénylő a tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy az igénylését fenntartja-e. A tájékoztatás megtételétől az igénylő nyilatkozatának az Adatkezelőhöz való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele. Ha az igénylő az igényét fenntartja, a költségtérítést az Adatkezelő által megállapított, legalább 15 napos határidőben köteles az Adatkezelő részére megfizetni.

Ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, illetve a költségtérítés mértéke meghaladja a kormányrendeletben meghatározott összeget, az adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni. Arról, hogy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, illetve a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

A költségtérítés mértékének meghatározása során az Info tv. 29. § (5) bekezdésben felsorolt költségelemek vehetők figyelembe.

Az Adatkezelő az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól nyilvántartást vezet, és az abban foglaltakról minden évben január 31-éig tájékoztatja a Hatóságot.

14. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt az Info tv. alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, az igény beérkezését követő 15 napon belül írásban vagy – ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt. 

Az Info tv. 31. §-a értelmében az adatigénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az Adatkezelő által a 29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. A megtagadás jogszerűségét és a megtagadás indokait, illetve az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének megalapozottságát a közfeladatot ellátó szervnek kell bizonyítania. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 (harminc) napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv, mint alperes ellen. 

Amennyiben a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igényét a közfeladatot ellátó szerv nem teljesíti, vagy részben teljesíti az adatigénylést, vagy az adatigénylő szerint a költségtérítés megállapítása, vagy annak mértéke nem megalapozott, az adatigénylő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) vizsgálatát kezdeményezheti. A Hatóság a bejelentést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban, vagy az ügyben korábban jogerős bírósági határozat született, illetve ha egy éven túl nyújtották be, vagy ha az adatigénylő, mint bejelentő a kiléte felfedéséhez (amennyiben egyedi adatigénylés a vizsgálat tárgya) nem járul hozzá. A fentiekből fakadóan tehát a bírósági eljárás, valamint a Hatóság vizsgálati eljárásának párhuzamosan történő vagy utólagos folytatására nincs mód. 

Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, az Info tv. 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül lehet megindítani. 

A bírósági per megindításra rendelkezésre álló határidők elmulasztása esetén igazolásnak van helye. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat. Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per kivételével a per a járásbíróság hatáskörébe tartozik, és arra a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékes. A bíróság illetékességét az alperes közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg. 

Az Adatkezelő ellen a per lefolytatására a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékes.

A bíróság soron kívül jár el. Ha a közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítését az adatkezelő az Info tv. 27. § (1) bekezdése alapján tagadja meg, és az adatot igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása felülvizsgálatának érdekében bírósághoz fordul, a bíróság a Hatóság titokfelügyeleti hatósági eljárását kezdeményezi, egyidejűleg a peres eljárást felfüggeszti. A titokfelügyeleti hatósági eljárást kezdeményező és az eljárást felfüggesztő végzés ellen nincs helye külön fellebbezésnek. 

Ha a bíróság a közérdekű adat igénylésére irányuló kérelemnek helyt ad, határozatában az Adatkezelőt – az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidő meghatározásával – a kért közérdekű adat közlésére kötelezi. 

A bíróság az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegét megváltoztathatja, vagy a közfeladatot ellátó szervet a költségtérítés összegének megállapítása tekintetében új eljárásra kötelezheti.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei az alábbiak:

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Hivatali kapu: Rövid név: NAIH, KR ID: 429616918

Telefon: +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838, +36 (1) 391 1400

Fax:  +36 (1) 391-1410

Pesti Központi Kerületi Bíróság elérhetőségei az alábbiak:

Cím: 1055 Budapest, Markó u. 25.

Levelezési cím: 1887 Budapest, Pf: 28.

Központi telefonszám: +36 1 354 6000

E-mail cím: pkkb.elnok@birosag.hu

15. Az Adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.

Cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-045174

Adószám: 13396709-2-41.

Telefonszám: (+36 1) 780 1710

Fax: (+36 1) 787-7938

E-mail: mfbinvest@mfbinvest.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve: KCG Partners Ügyvédi Társulás

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@mfbinvest.hu