ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 Az MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Invest Zrt.) a jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) útján tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkról, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a kezelt adatok köréről, időtartamáról, továbbá az Önt megillető, adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és a jogorvoslati lehetőségekről.

A Tájékoztatóban használt fogalmak teljesen megegyeznek a GDPR-ban és az Infotv-ben használt fogalmakkal.

Az MFB Invest Zrt. mint adatkezelő biztosítja, hogy a Tájékoztató az Ön személyes adatainak felvételekor az Ön rendelkezésére álljon, és annak tartalmát Ön megismerhesse. Az MFB Invest Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy a Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Az MFB Invest Zrt. biztosítja az Ön részére, hogy a mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztató az MFB Invest Zrt. honlapjának (https://www.mfbinvest.hu) nyitóoldalán folyamatosan elérhető és megtekinthető legyen. Kérésére díjmentesen megküldjük az Ön részére a mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztató egy példányát.

Az MFB Invest Zrt. az Ön által rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeli, és megtesz minden tőle telhető olyan adatbiztonsági, technikai, szervezési és adminisztratív intézkedést, mely a személyes adatok megfelelő szintű biztonságát garantálja.

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosíthatónak minősül az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a természetes személy testi, fiziológiai azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján egyértelműen meghatározható.

Az MFB Invest Zrt. a személyes adatokat az érintettek hozzájárulásával, törvény felhatalmazása, jogi kötelezettség teljesítése alapján illetve szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben valamint az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez kapcsolódóan kezeli.

Az MFB Invest Zrt. vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveiben és gyakorlatában, ezekről a változásokról – a honlapján történő közzététel útján – értesíti az érintetteket, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék az MFB Invest Zrt. adatkezelési elveit és gyakorlatát. Az MFB Invest Zrt. vállalja, hogy a személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló jelen Tájékoztató mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság 2015. szeptember 29. napján kelt, az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlására is figyelemmel az MFB Invest Zrt. jelen Tájékoztatóban tartózkodik a jogszabályok szövegszerű megismétlésétől és a tájékoztatást közérthetően és könnyen áttekinthetően kívánja megadni Önnek.

Amennyiben kérdése van, kérjük, írjon az adatvedelem@mfbinvest.hu e-mail címre!

 

A Tájékoztató különösen az alábbi jogszabályok figyelembe vételével készült:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
 • évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
 • a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

 

 1. Az adatkezelő megnevezése, az adatkezelés helye

Az MFB Invest Zrt. adatkezelő adatai:

Elnevezése: MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített elnevezése: MFB Invest Zrt.

Székhely és postai levelezési cím: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.

Cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-045174

Adószám: 13396709-2-41.

E-mail elérhetőség: info@mfbinvest.hu

Telefonszám: (+36 1) 780 17 10

Weboldal: www.mfbinvest.hu

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@mfbinvest.hu

 

 1. Az adatkezelés céljai, jogalapja, az érintettek köre, a kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag előre meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatok felvétele és kezelése során tisztességesen és törvényesen jár el. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan és annyi személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely a szerződések teljesítéséhez, az abban meghatározottak megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adatot csak szükséges mértékben és ideig kezeljük.

E tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések minden esetben valamely, az MFB Invest Zrt., mint adatkezelő által nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódnak, amely szolgáltatást az Érintett, mint ügyfél igénybe vesz, igénybe vett, vagy amely igénybe vétele céljából az adatkezelő kapcsolatba került, illetve amely szolgáltatást az MFB Invest Zrt.  harmadik személy részére az Érintett közreműködésével, személyes érintettségével (pl. kezes, természetes személy Érintett képviselője, meghatalmazottja) nyújt.

Üzletszerű tevékenysége körében az MFB Invest Zrt. a következő adatkezelési célok keretében végez személyes adatokkal adatkezelési műveleteket:

 • befektetési és vagyonkezelési szerződés előkészítése, megkötése és végrehajtása,
 • az ügyfél, illetve képviselőjének személyes azonosítása, a tényleges tulajdonos és a kiemelt közszereplő személyes azonosítása,
 • pénzügyi és működési kockázat mérése, kezelése,
 • belső ellenőrzés,
 • elektronikai vagyonvédelmi rendszer működése, az MFB Invest Zrt. székhelyére belépő természetes személyekről kamerafelvétel készítése és tárolása
 • ügyfélkapcsolat, kommunikáció, weboldal működésével kapcsolatos adatkezelések,
 • az ügyfélre vonatkozó releváns adat vagy tény megosztása
  • statisztikai célú elemzések készítése, termékfejlesztési munka támogatása céljából erre szerződött szolgáltatók,
  • iratkezelés, irattárolás céljából az MFB Invest Zrt.-vel iratkezelési, irattári tevékenység ellátására vonatkozóan szerződéses viszonyban álló mindenkori szolgáltatók,
  • Compliance tevékenység, belső ellenőri feladatok, informatikai biztonsági szolgáltatás ellátása céljából erre szerződött szolgáltatók, könyvvizsgáló, az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjai,
  • az MFB Invest Zrt. részére nyújtott forrás felhasználásának, kockázatának felmérése céljából az MFB Invest Zrt. tulajdonosa(i),
  • ellenőrzési feladataik ellátása céljából az Állami Számvevőszék, valamint
  • jogszabályban meghatározott egyéb szervezetek részére.

 

2.1. Adatkezelés az az MFB Invest Zrt.-vel megkötött szerződés teljesítéséhez, ha Ön a szerződő fél

Az adatkezelés célja: az MFB Invest Zrt. által kínált befektetési és vagyonkezelési szolgáltatás igénybevétele. Az érintett az MFB Invest Zrt.-vel kötött szerződésben hozzájárulást ad mindazon személyes adatai kezeléséhez, amely adatok kezelése a szerződés végrehajtásához szükséges. Amennyiben az adat kezelése nélkül a szerződés nem teljesíthető, a hozzájárulás hiányában a szerződés nem köthető meg. A szerződés aláírásával az érintett hozzájárul a szerződésben, valamint a szerződés tekintetében irányadó szabályzatban meghatározott adatkezelésekhez. Az Ön, mint természetes személy szerződő fél által megadott személyes adatokat az MFB Invest Zrt. a szerződés előkészítése, megkötése és végrehajtása, a létrejött szerződés teljesítése céljából kezeli. Ezen adatkezelés keretében, az Ön által megadott elérhetőségeket az MFB Invest Zrt. felhasználja az Önnel történő kapcsolattartásra, kommunikációra, a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyeztetésre. Amennyiben az adat kezelése a szerződés teljesítéséhez nem szükséges, az MFB Invest Zrt. az adatot csak akkor kezelheti, ha azt az érintett önkéntesen megadja (például hírlevél küldéséhez való hozzájárulás).

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön és az MFB Invest Zrt. között létrejövő szerződés teljesítéséhez szükséges, amely szerződésben Ön az egyik szerződő fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk. (1) bekezdés b) pontja].

Tájékoztatjuk, hogy az MFB Invest Zrt. adatkezelése jogszerűnek minősül, ha az adatkezelésre valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön személyes adatainak megadása szükséges ahhoz, hogy az MFB Invest Zrt.-vel a szerződés létrejöjjön, míg adatainak kezelése szükséges ahhoz, hogy a szerződést teljesíteni lehessen.

 

Az érintettek köre: az MFB Invest Zrt.-vel szerződő természetes személyek

A kezelt adatok köre: családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely és idő, anyja születési neve, lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely, irányítószám, helység, utca név, házszám, levelezési cím, azonosító okmányának típusa és száma, okirat érvényessége, bemutatott okirat másolata, adóazonosító jel, telefonszám, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés addig tart, ameddig az ügyféllel szemben igény érvényesíthető. Az MFB Invest Zrt. a kezelt adatokat a Ptk. 6:21-6:25. § alapján (általános elévülési idő) az elévülés megszakadásának esetét kivéve az Önnel kötött szerződés megszűnésétől számított 5 (öt) évig őrzi meg jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez [GDPR 17. cikk (3) bekezdés e) pontja].

Ha az MFB Invest Zrt. az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján megőrzi köteles, úgy a számviteli bizonylat és az ezzel kapcsolatos nyilvántartások tekintetében az adatkezelés időtartama 8 év.

 

2.2. Adatkezelés az MFB Invest Zrt.-vel megkötött szerződés teljesítéséhez, ha Ön a szerződő jogi személy képviselője vagy kapcsolattartója

Az adatkezelés célja: ha Ön, mint természetes személy az  MFB Invest Zrt.-vel szerződő jogi személy törvényes képviselője (vezető tisztségviselője, képviseleti jog gyakorlója) vagy kapcsolattartója, úgy a szerződés teljesítése céljából szükséges az Ön adatait az MFB Invest Zrt.-nek kezelnie. Ennek keretében az Ön által megadott elérhetőségeket az MFB Invest Zrt. felhasználja az Önnel, mint a jogi személy képviselőjével vagy kapcsolattartójával történő kapcsolattartásra, kommunikációra, a szerződéssel kapcsolatos egyeztetésre.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön mint érintett hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulás alatt az Ön akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítását kell érteni, amellyel Ön nyilatkozat, vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az Önt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Az érintettek köre: az MFB Invest Zrt.-vel szerződő jogi személy képviselője vagy kapcsolattartója

A kezelt adatok köre: az MFB Invest Zrt.-vel szerződő jogi személy képviselőjének vagy kapcsolattartójának neve, telefonszáma, e-mail címe.

Az adatkezelés időtartama: az MFB Invest Zrt. a kezelt adatokat a Ptk. 6:21-6:25. § alapján (általános elévülési idő) a szerződés megszűnésétől számított 5 (öt) évig őrzi meg jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez [GDPR 17. cikk (3) bekezdés e) pontja]. Tájékoztatjuk, hogy ha az MFB Invest Zrt. az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján megőrzi köteles, úgy az adatokat 8 évig köteles megőrizni és csak azt követően törli.

 

2.3. Az ügyfél azonosítása

Adatkezelés célja: az ügyfél, illetve képviselőjének személyes azonosítása

Az adatkezelés jogalapja: 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.) 7-8. §

A kezelt adatok köre: családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely és idő, anyja születési neve, lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely, irányítószám, helység, utca név, házszám, levelezési cím, azonosító okmányának típusa és száma; okirat érvényessége, bemutatott okirat másolata.

A kezelt adatok forrása: az ügyfél adatszolgáltatása

Az adatkezelés időtartama: A Pmt. az üzleti kapcsolat létrejöttekor lefolytatott ügyfél-átvilágítással kapcsolatban előírt, az MFB Invest Zrt. birtokába jutott adatok tekintetében, az adatkezelés az ügyfélkapcsolat megszűnésétől számított 8 évig tart.

Adattovábbítás: A Pmt-ben meghatározott gyanús tranzakciókról a pénzmosási bejelentés során a gyanús tranzakció adatai és az ügyfél személyes adatai továbbításra kerülnek a NAV Pénzügyi Információs Egysége felé.

A adatkezelés megnevezése: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló. törvényben foglalt törvényi kötelezettség szerinti adatkezelés.

 

2.4. Tényleges tulajdonos és Kiemelt közszereplő (PEP) azonosítása

Adatkezelés célja: a tényleges tulajdonos és a kiemelt közszereplő személyes azonosítása

Az adatkezelés jogalapja: 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.) 4. §, 9. §.

A kezelt adatok köre: a tényleges tulajdonos és a kiemelt közszereplő természetes azonosító adatok: családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely és idő, anyja születési neve, lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely, irányítószám, helység, utca név, házszám, levelezési cím, azonosító okmányának típusa és száma; okirat érvényessége, bemutatott okirat másolata.

A kezelt adatok forrása: az ügyfél adatszolgáltatása, valamint elérhető nyilvános adatbázisok

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés az ügyfélkapcsolat megszűnésétől számított 8 évig tart.

Adattovábbítás: A Pmt-ben meghatározott gyanús tranzakciókról a pénzmosási bejelentés során a gyanús tranzakció adatai és az ügyfél személyes adatai továbbításra kerülnek a NAV Pénzügyi Információs Egysége felé.

A adatkezelés megnevezése: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló. törvényben foglalt törvényi kötelezettség szerinti adatkezelés.

 

2.5. Pénzügyi és működési kockázat mérése, kezelése

 

A Kockázat kezelés és monitoring az MFB Invest Zrt.-vel kötött szerződés teljesítése érdekében.

Adatkezelés célja: a szerződések teljesítésének folyamatos nyomon követése, fizetőképesség ellenőrzése

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, az MFB Invest Zrt.  jogos érdekeinek érvényesítése

A kezelt adatok köre: az érintett által közölt, valamint az MFB Invest Zrt.  rendelkezésére álló meglévő ügyfél adatok, nyilvános adatbázisok

A kezelt adatok forrása: a személyes adatok az érintettől származnak

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés addig tart, ameddig az ügyfélkapcsolattal kapcsolatban igény érvényesíthető, azaz az elévülés megszakadásának esetét kivéve az ügyfélkapcsolat megszűnésétől számított 5 évig.

 

2.6. Belső ellenőrzés

Adatkezelés célja: A pénzügyi visszaélések megelőzése, felderítése valamint nyomon követése valamint utólagos helyreállítása

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, az MFB Invest Zrt. jogos érdekeinek érvényesítése

A kezelt adatok köre: az érintett által közölt, valamint az MFB Invest Zrt.  rendelkezésére álló meglévő ügyfél adatok, nyilvános adatbázisok

A kezelt adatok forrása: a személyes adatok nem az érintettől származnak

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés addig tart, ameddig az ügyfélkapcsolattal kapcsolatban igény érvényesíthető, azaz az elévülés megszakadásának esetét kivéve az ügyfélkapcsolat megszűnésétől számított 5 évig.

 

2.7. Elektronikai vagyonvédelmi rendszer működése, az MFB Invest Zrt. székhelyére belépő természetes személyekről kamerafelvétel készítése és tárolása

Az adatkezelés célja: az objektum biztonságának megóvása, a vagyoni javak megóvása, valamint a megfigyelt területen tartózkodó személyek testi épségének és vagyoni javainak megóvása.

Az adatkezelés jogalapja: személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) 30. § (2) bekezdése, és 31. § (2) bekezdése

A kezelt személyes adatok köre: a területre belépő érintettek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.

A kezelt adatok forrása: az érintettről felvétel

Az adatkezelés időtartama: a rögzítéstől számított 3 munkanap (jogalap: Szvtv 31.§ (2) bekezdése) vagy megkereséstől számított 30, amennyiben jog vagy jogos érdek igazolásával kérték, hogy adatkezelő a felvételt ne semmisítse meg (jogalap: Szvtv. 31. § (6) bekezdés).

Az adatkezelés megnevezése: A megfigyelő rendszer által rögzített adatokhoz az adatkezelő, vagy általa kijelölt természetes-, vagy jogi személy, az adatfeldolgozó, a Globserver Kft. (1139 Budapest, Frangepán u. 46.) vagy a bírósági vagy más hatósági eljárásban történő felhasználás érdekében a bíróság, az eljárásra illetékes más hatóság férhet hozzá.

 

2.8. Közvetlen üzletszerzés (direkt marketing), marketingcélú adatkezelés, egyéb üdvözletek, az MFB Invest Zrt. szolgáltatásai iránt meghatározott csatornákon érdeklődő személyekkel való kapcsolattartás

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, saját és partner felületeken személyre szabott marketing üzenetek megjelenítése, az adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatainak küldése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése, 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.) 13/A. §].

Tájékoztatjuk, hogy a szakmai hírlevélről történő leiratkozás lehetőségét az MFB Invest Zrt. biztosítja az Ön részére. Ennek értelmében az Ön hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Visszavonás esetén az Ön minden ezen célból kezelt adatát az MFB Invest Zrt. haladéktalanul törli és az Ön részére a továbbiakban szakmai hírlevelet nem küld.

Az érintettek köre: azok a természetes személyek, akik a hírlevélre feliratkoznak, érdeklődők, felhasználói megerősítéssel rendelkező vagy nem rendelkező természetes személyek.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, e-mail cím, név, születési dátum és a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, valamint a rendszer tárolja a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével kapcsolatos analitikai adatokat (pl. az események dátuma és időpontja, számítógép IP címe, kézbesíthetetlenség oka).

Az adatkezelés időtartama: felhasználói megerősítéssel nem rendelkező hírlevél-feliratkozások esetében 12 hónapig, felhasználói megerősítéssel rendelkező felhasználó esetében a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 48 hónapig, illetve az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük az adatokat.

 

2.9. Adatkezelés a weboldalon harmadik fél által elhelyezett sütikhez kapcsolódóan (analitika)

Az adatkezelés célja: az MFB Invest Zrt. a https://www.mfbinvest.hu weboldalon harmadik fél által elhelyezett (pl. Google Analytics) ún. sütiket (cookie-kat) alkalmaz. Maga a süti (cookie) egy olyan kisméretű, egyszerű adatcsomag, amely információt gyűjt a weboldal látogatóiról.

A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít az MFB Invest Zrt.-nek mint a https://www.mfbinvest.hu weboldal tulajdonosának, hogy pontosabb képet kaphasson a weboldal látogatóinak tevékenységeiről. Ezen sütik részletes statisztika készítésével segítik az MFB Invest Zrt.-t a reklámkampányok optimalizálásában. Fontos, hogy ezen a sütik anélkül készítenek jelentést a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics megmutatja, hogy a látogatók honnan kattintottak a weboldalra, mennyi időt töltenek rajta és földrajzilag hol találhatóak. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie.

A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsen meg az MFB Invest Zrt. a Google-szolgáltatásokban (például a Google Keresésben) vagy máshol az interneten, valamint hogy mérje a Google Analytics által megjelenített hirdetésekhez kapcsolódó interakciókat.

A Facebook Pixel cookie egy olyan kisméretű kódrészlet, amelynek a https://www.mfbinvest.hu weboldal forráskódjában történő elhelyezésével az MFB Invest Zrt. nyomon követheti a Facebook-on is regisztrált felhasználók tevékenységét. Működése nagyban hasonlít a fentebb ismertetett Google Analytics cookie-hoz.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

Tájékoztatjuk, hogy az Ön hozzájárulása bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható.

A kezelt adatok köre: Az Ön IP címe, tartózkodási helye, a https://www.mfbinvest.hu weboldal látogatásának ideje, időtartama és gyakorisága.

Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük az adatokat.

 

2.10. Adatkezelés az ügyfél-elégedettségi kérdőív vonatkozásában

 

Az adatkezelés célja: Ön segítheti munkákat és az Ön még magasabb szintű szakmai kiszolgálását azzal, hogy az az MFB Invest Zrt. tevékenységét illetően ügyél-elégedettségi kérdőívet tölt ki és azt megküldi részünkre. Ezen ügyfél-elégedettségi kérdőív egy visszajelzés az az MFB Invest Zrt. részére a munkánk minőségét és az Ön azzal való elégedettségét illetően. Az ügyfél-elégedettségi kérdőív során megadott adatokat kizárólag az Ön előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

Az Ön hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Visszavonás esetén az Ön minden ezen célból kezelt adatát az MFB Invest Zrt. haladéktalanul törli.

Az érintettek köre: azok a természetes személyek, akik az ügyfél elégedettségi kérdőívet kitöltik és az adatkezeléshez hozzájárulnak.

A kezelt adatok köre: név, email cím, valamint a kérdőív egyes kérdéseire adott válaszok.

Az adatkezelés időtartama: az Ön ügyfél-elégedettségi kérdőívben megadott adatait az MFB Invest Zrt. az ügyféllel fennálló szerződés lejártát követően haladéktalanul törli a rendszereiből, illetve ennél korábban is törli, amennyiben Ön az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását időközben visszavonta.

 

 1. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre, adattovábbítás, az adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Az Ön által megadott személyes adatokat az MFB Invest Zrt. az adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkavállalói, megbízási szerződéssel rendelkező szakértői és adatfeldolgozói ismerhetik meg. Az adatok megismerésére az MFB Invest Zrt. és az esetleges további adatkezelők, adatfeldolgozók munkavállalói a munkakörükbe tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak. Az MFB Invest Zrt.  szervezeti egységei útján megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Tájékoztatjuk, hogy Ön felhatalmazása nélkül a fentebb jelzetteken kívül egyéb adatátadásra nem kerül sor.

az MFB Invest Zrt. megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tesz az Ön által rendelkezésére bocsátott személyes adatok megóvása érdekében. Ennek keretében az informatikai rendszereit – mely az elektronikus formában tárolt személyes adatokat is tartalmazza – több szintű jelszóval védi.

 

 1. Az adatfeldolgozók igénybevételéről szóló tájékoztatás

 

Az adatfeldolgozó olyan természetes vagy jogi személy, aki az MFB Invest Zrt. mint adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az MFB Invest Zrt. tájékoztatja Önt, hogy az adatkezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 

Adacta rendszer (iktatási rendszer):

e-Corvina Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly körút 64-66.)

 

Irattári szolgáltatásokat ellátó társaság:

Eurodoc 2000 Kft. (2051 Biatorbágy, Verebély László u. 2.)

 

Informatikai biztonsági környezet felülvizsgálata, informatikai biztonsági megbízotti tevékenység:

Optimo Business Kft. (1068 Budapest, Király utca 80. fszt. 11.

 

Belső ellenőrzési feladatok ellátása:

ANLIMA Kft. (1165 Budapest, Prodám utca 16.)

 

Számítástechnikai rendszer üzemeltetés:

A12-Mi Komp Kft. (1082 Budapest, Kisfaludy utca 28/B. II. em. 6.)

 

Compliance tevékenység ellátása:

Control & Advisory Kft. (1222 Budapest, Háros utca 131.)

 

Kamerarendszer üzemeltetése:

First Facility Kft. (1053 Budapest, Szép utca 2.) és

Globserver Kft. (1139 Budapest, Frangepán u. 46.) és

 

 1. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Önnek joga van kérelmezni az MFB Invest Zrt.-től az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti Önt az adathordozhatósághoz való jog is.

Alábbiakban ismertetjük az adatkezeléssel összefüggésben az Önt megillető egyes jogoknak a tartalmát, továbbá az Ön joggyakorlásának egyes sajátosságait.

 

5.1. A hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az MFB Invest Zrt.-től mint az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatainak kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai (így különösen a helyesbítés, a törlés vagy az adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga);
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga (www.naih.hu);
 • az adatokat forrására vonatkozó minden elérhető információ.

 

Az MFB Invest Zrt. mint adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért az MFB Invest Zrt. az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az MFB Invest Zrt. elektronikus formában szolgáltatja, kivéve, ha Ön azt másként kéri. A hozzáféréshez való jog az 5.8. pontban megadott elérhetőségeken keresztül gyakorolható.

 

5.2. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérje az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, mely kérésének az MFB Invest Zrt. indokolatlan késedelem nélkül köteles eleget tenni. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

5.3. A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az MFB Invest Zrt. indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat. Az MFB Invest Zrt. indokolatlan késedelem nélkül akkor törli az Ön személyes adatait, ha a kezelés célja vagy jogalapja megszűnt, ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték, vagy ha a személyes adatokat az MFB Invest Zrt.-re mint adatkezelőre alkalmazandó európai uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Tájékoztatjuk, hogy az MFB Invest Zrt. megtagadhatja az Ön személyes adatainak törlését, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, az MFB Invest Zrt.-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az MFB Invest Zrt. korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha

 1. a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát), indokoltságát, vagy
 2. b) Ön kétségbe vonja a jogos érdek alapján történő adatkezelés jogalapját, vagy
 3. c) az MFB Invest Zrt.-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön, mint érintett igényli azokat valamely jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen,
 5. e) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

 

Tájékoztatjuk, hogy ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat – a tárolás kivételével – csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

5.5. Az adathordozhatósághoz való jog

A GDPR 20. §-a alapján Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az az MFB Invest Zrt. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezen személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik (például böngészési előzményeit, könyvjelzőt szeretne Ön másik platformon használni).

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

5.6. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az MFB Invest Zrt. jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelése ellen az Ön helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon, ideértve a profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az MFB Invest Zrt. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az MFB Invest Zrt. bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ön jogosult továbbá arra, hogy a közvetlen üzletszerzés érdekében kezelt személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozzon, ideértve a profilalkotást is, ilyen esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

5.7. A hozzájárulás visszavonásához való jog

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, amennyiben nem a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokról van szó. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás jogalapja nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, tehát az MFB Invest Zrt. korábbi – hozzájáruláson alapuló – adatkezelését nem teszi jogszerűtlenné az a tény, hogy Ön a hozzájárulását később visszavonja.

 

5.8. Eljárási szabályok

Tájékoztatjuk, hogy Ön az alábbi elérhetőségeken keresztül tudja bármely adatkezeléssel kapcsolatos jogának gyakorlásával kapcsolatos kérelmét az MFB Invest Zrt. részére bejelenteni:

 • személyesen az MFB Invest Zrt. székhelyén: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.
 • írásban postai úton: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.
 • elektronikus úton: info@mfbinvest.hu

 

Az MFB Invest Zrt. indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az Ön kérelme beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja Önt a kérelme elbírálásáról és a meghozott intézkedésekről. Ha Ön nagy számú kérelmet terjeszt elő vagy a kérelme különösen összetett, úgy az MFB Invest Zrt. a 25 napos határidőt további 2 (két) hónappal meghosszabbíthatja, de a határidő hosszabbítás indokoltságáról és okairól a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül tájékoztatja Önt. Az MFB Invest Zrt. a döntéséről írásban vagy – elektronikus úton előterjesztett kérelem esetén – elektronikus úton értesíti.

Amennyiben az MFB Invest Zrt. nem tesz intézkedéseket az Ön kérelmével kapcsolatban, akkor késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Önt panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az MFB Invest Zrt. a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja.

Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az MFB Invest Zrt. mint adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az MFB Invest Zrt.-t terheli.

 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogainak részletes szabályait a GDPR III., „Az érintettek jogai” című fejezete, valamint az Infotv. 14.-21. §-ai tartalmazzák.

 

5.9. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (a továbbiakban: előzetes tájékozódáshoz való jog)

Az MFB Invest Zrt. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

 

 

 1. Jogorvoslati lehetőség, panasz

A jogérvényesítési lehetőségek körében Önnek két eljárás kezdeményezésére van lehetősége, melyeket az alábbiakban ismertetünk. Azonban amennyiben adatai kezelésével kapcsolatos panasszal kíván élni javasoljuk, hogy azzal elsődlegesen forduljon az MFB Invest Zrt.-hez és annak adatvédelmi tisztviselőjéhez az 1. pontban jelzett valamely elérhetőségen keresztül.

 

 

6.1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Ön jogosult arra, hogy a magyar Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (továbbiakban: NAIH) mint felügyeleti hatósághoz panaszt nyújtson be.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postai elérhetősége: 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefonszáma: +36 1 391 1400

Hivatalos elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

A Hatóság honlapjának a címe https://naih.hu

 

Kérjük Önt, hogy az eljárás kezdeményezése előtt a panaszát küldje meg az MFB Invest Zrt.-nek mint adatkezelőnek.

 

6.2. A bírósági jogorvoslathoz való jog

Ön jogosult továbbá a bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Ön jogosult továbbá a bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panaszával, vagy 3 (három) hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

Ön az adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

 

 1. Adatvédelmi incidens

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi incidens alatt a biztonság olyan sérülését kell érteni, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

az MFB Invest Zrt. az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az Ön jogaira és szabadságaira nézve. Ennek biztosítása érdekében az MFB Invest Zrt. minden szükséges intézkedést megtesz.

Az MFB Invest Zrt. Önt indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az adatvédelmi incidensről, ha az valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve. Ilyen esetben az MFB Invest Zrt. az Ön részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, az incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, továbbá az incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

Budapest, 2020. 07. 01.

MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság